Komunikat o aktualizacji umów oraz regulaminu z powodu zmiany Prawa Telekomunikacyjnego

by
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Jędrzychów, dnia 21 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że zmieniły się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie modyfikacji do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. O zmianach informujemy przez publikację na naszej stronie internetowej z uwagi na art. 146 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego komunikatu.

W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego komunikatu. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług.

Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia umowy i regulaminu.

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NYSANET

 1. W § 1 ust. 2 po punkcie 25 dodaje się punkt 26 o treści:

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, np.  pendrive (pamięć USB), twardy dysk, inny nośnik informatyczny, papier, płyta CD-ROM, płyta DVD, plik PDF.

 1. W § 10 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, o której mowa w § 181,
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług:

 • a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych; 
 • a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi  świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.  
 1. Po § 18 dodaje się § 181 o treści:
 1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.  
 2. Dostawca usług wykonuje Aktywację Usługi internetowej w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca usług  jest zobowiązany świadczyć Usługę internetową na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi. 
 4. Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie na Trwałym nośniku.
 5. Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 1-5 powyżej, Dostawca usług nie pobiera opłat od Abonenta.

ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAWARTYCH Z NYSANET SP. Z O.O.

 1. W § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 o treści:
 1. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.
 2. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 4, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
 3. Po automatycznym przedłużeniu Umowy, o którym mowa w ust. 4, Dostawca usług co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

       2. W § 4 ust. 5 przed aktualną treścią dodaje się:

           Z zastrzeżeniem § 3 ust. 6, 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.