Regulamin Router WiFi

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.


REGULAMIN PROMOCJI ,, ROUTER ZA 1 ZŁ

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „ROUTER ZA 1 ZŁ ”, zwanej dalej „Promocją”, jest Nysanet Sp. z o.o., ul. Wiejska 28A, 48-300 Jędrzychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577213, NIP: 7532438321, REGON: 36255527, kapitał zakładowy: 8.000,00 zł, e-mail: biuro@nysanet.pl, tel. + 48 576575100, www: https://nysanet.pl/, zwana dalej „Dostawcą usług”.

2. Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery, o ile ich definicji nie zawiera Regulamin, należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Nysanet oraz Cennika obowiązujących u Dostawcy usług.

3. W Promocji może brać udział osoba fizyczna, będąca konsumentem, czyli dokonująca z Dostawcą usług czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i która:

a) w okresie obowiązywania Promocji zawrze z Dostawcą usług Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony lub nieokreślony;

b),,polubi” oraz ,,udostępni” stronę Nysanet na portalu społecznościowym www. Facebook.com

– zwana dalej „Uczestnikiem”.

4. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 Regulaminu, Promocja obowiązuje od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.,

5. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania Promocji oraz prawo do jej wcześniejszego zakończenia, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości świadczenia usług w warunkach promocyjnych lub do wyczerpania stanu magazynowego. Zakończenie Promocji nie wpływa na warunki umów zawartych w czasie obowiązywania Promocji.

6. Rabat przewidziany w Regulaminie może być łączony z innymi rabatami lub promocjami, chyba że inny regulamin promocji wyraźnie stanowi inaczej.

7. Dostawca usług uzależnia zawarcie Umów na warunkach promocyjnych od istnienia warunków technicznych niezbędnych do świadczenia usług wedle wybranej przez Uczestnika lokalizacji i taryfy.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja umożliwia dzierżawę routera WiFi za 1 zł w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych .

2. Promocja dotyczy przypadku montażu jedynie routera głównego – dostępowego. Routery konfigurowane jako rozgałęzienia sieci, wzmacniacze nie są objęte Promocją (opłata zgodna z obowiązującym cennikiem) .

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dotyczącej świadczenia Usługi, a jej postanowienia oraz załączniki stosuje się w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie – pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy usług, a także jest przekazywany nieodpłatnie przez Dostawcę usług przed zawarciem umowy oraz na każde żądanie Uczestnika.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.